Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky a reklamačný poriadok

 1. Úvodné ustanovenia
 • Webová stránka sikovnagazdinka.skhttp://eshop.jamiter.sk/sikovnagazdinka (ďalej spoločne ako „Webová stránka“) je prevádzkovaná spoločnosťou JAMITER, s.r.o., so sídlom: Hornodvorská 1251/44, 900 25, Slovenská republika, IČO: 51 223 741, spoločnosť zapísaná v ORSR Bratislava I., oddiel: Sro, Vložka číslo: 124004/B (ďalej ako „Poskytovateľ“).
  • Poskytovateľ prostredníctvom Webovej stránky poskytuje žehlenie bielizne a služby s tým súvisiace (ďalej ako „Služby„). Bielizňou sa rozumie tovar, ktorý Zákazník odovzdá alebo zašle Poskytovateľovi za účelom realizácie objednaných Služieb (ďalej ako „Tovar„).
  • Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo zmluvy uzatvorenej medzi Poskytovateľom služieb a osobou, ktorá si objedná ponúkané služby prostredníctvom Webovej stránky (ďalej ako „Zákazník„).
  • Zmluvou sa rozumie zmluva uzavretá medzi Poskytovateľom služieb a Zákazníkom, ktorej predmetom je vykonanie objednaných Služieb (ďalej len „Zmluva„).
 1. Spôsob objednania Služby a uzavretie Zmluvy
  • Zákazník si objednáva Služby prostredníctvom vyplnenia elektronického objednávkového formulára uvedeného na Webovej stránke Poskytovateľa (ďalej ako „Objednávka„), a to spôsobom určeným v nasledujúcich bodoch tohto článku.
  • Poskytovateľ informuje Zákazníka pred odoslaním Objednávky Zákazníka o predzmluvných informáciách, týkajúcich sa reklamačných, platobných, obchodných, prepravných a iných podmienkach v zmysle § 3 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných na diaľku.
  • Zákazník vyplní všetky požadované údaje uvedené v Objednávke. Zákazník definitívne potvrdí Objednávku tlačidlom ,,Odoslať Objednávku“. Objednávka sa považuje za doručenú Poskytovateľovi, ak dôjde Poskytovateľovi a bude obsahovať vyplnené všetky povinné identifikačné údaje. Objednávka doručená Poskytovateľovi sa považuje za návrh na uzavretie Zmluvy zo strany Zákazníka. Poskytovateľ sa zaväzuje zaslať Zákazníkovi bezodkladne po prijatí Objednávky oznámenie o jej prijatí. Toto oznámenie, ktoré sa zasiela automaticky po prijatí do elektronického systému Poskytovateľa a neslúži na záväznú akceptáciu.
  • Doručenou Objednávkou je Zákazník viazaný a k jej účinnému odvolaniu zo strany Zákazníka dôjde len v prípade, ak toto odvolanie dôjde (bude doručené) Poskytovateľovi skôr, ako Poskytovateľ uskutoční akceptáciu Objednávky Zákazníka, telefonicky, formou sms alebo elektronicky.
  • Poskytovateľ uskutoční akceptáciu Objednávky Zákazníka elektronicky na e-mailovú adresu Zákazníka uvedenú v Objednávke (ďalej ako „Akceptácia Objednávky„) po uhradení ceny za objednané Služby. Zmluva medzi Poskytovateľom a Zákazníkom sa považuje za uzavretú odoslaním Akceptácie Objednávky Poskytovateľom Zákazníkovi.
  • Akceptácia Objednávky obsahuje informáciu o:
   • špecifikácii objednanej Služby,
   • cene objednanej Služby so všetkými dodatočnými nákladmi poplatkami podľa zvoleného spôsobu vyzdvihnutia Tovaru / dodania Tovaru s poskytnutou Službou a podľa zvoleného spôsobu úhrady ceny, podmienkach, spôsobe a termíne vyzdvihnutia Tovaru od Zákazníka,
   • predpokladanej dodacej lehote a mieste, kde má byť Tovar a k Tovaru objednaná Služba dodaná,
   • identifikačných údajoch Zákazníka (pri fyzickej osobe: meno, priezvisko, bydlisko, dodaciu a fakturačnú adresu, telefonický alebo e-mailový kontakt, alebo pri právnickej osobe: obchodné meno, sídlo, IČO, dodaciu a fakturačnú adresu, telefonický alebo e-mailový kontakt),
   • identifikačných údajoch Poskytovateľa (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.),
   • iných údajoch.
  • Poskytovateľ si vyhradzuje právo upraviť cenu Služby uvedenú na Webovej stránke Poskytovateľa pri Objednávkach všetkých Služieb, pokiaľ zistí, že cena bola uvedená chybne. O tejto skutočnosti je Poskytovateľ povinný informovať Zákazníka.
  • Poskytovateľ si vyhradzuje právo neuskutočniť Akceptáciu Objednávky, t.j. stornovať resp. zrušiť Objednávku pred uzavretím Zmluvy, v prípade:
   • chybne uvedenej ceny alebo popisu Služby uvedenej na Webovej stránke Poskytovateľa,
   • nedostupnosti Služby,
   • ak sa výrazným spôsobom zmenila cena Služby, alebo cena prepravy Tovaru a k Tovaru objednanej Služby zo strany prepravcu,
   • z dôvodov vyššej moci,
   • ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od Poskytovateľa spravodlivo požadovať, nie je schopný poskytnúť Službu Zákazníkovi v cene uvedenej na Webovej stránke Poskytovateľa, alebo poskytnúť Službu zodpovedajúcu popisu Služby uvedenej na Webovej stránke Poskytovateľa, alebo poskytnúť Službu v lehote určenej podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok; pokiaľ sa Poskytovateľ s Zákazníkom nedohodnú inak napr. na inom plnení.

O stornovaní, resp. zrušení Objednávky Poskytovateľom bude Poskytovateľ bezodkladne informovať Zákazníka e-mailom, a to na e-mailovej adrese Zákazníka uvedenom/ej v Objednávke.

 • Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od uzavretej Zmluvy z dôvodu:
  • nedostupnosti Služby,
  • nemožnosti realizácie Služby,
  • ak Poskytovateľ prerušil poskytovanie Služby,
  • ak prepravca Tovaru a k Tovaru objednanej Služby prerušil svoju prepravnú činnosť,
  • vyššej moci,
  • ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od Poskytovateľa spravodlivo požadovať, nie je schopný poskytnúť Službu Zákazníkovi.

Poskytovateľ je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať Zákazníka telefonicky alebo e-mailom.

 1. Cena a platobné podmienky
 • Zákazník je povinný za objednanú Službu, ktorej Objednávka bola Poskytovateľom akceptovaná, zaplatiť cenu zodpovedajúcu objednanej Službe podľa bodu 3.2 bezodkladne po uzatvorení Zmluvy, a to cenu, ktorá je platná v čase odoslania Objednávky Poskytovateľovi (ďalej len „Cena„), a to riadne a včas.
 • Cena za Službu je cena vybranej Služby uvedená v Cenníku, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto Všeobecných obchodných podmienok a je zverejnený na Webovej stránke Poskytovateľa. Poskytovateľ nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“).
 • Cenu uhradí Zákazník nasledovným spôsobom:
  • bezhotovostne prostredníctvom platobnej brány GoPay.
  • bezhotovostne prostredníctvom aplikácie PayPal
  • bezhotovostne prevodom na bankový účet
  • hotovostne

Pokiaľ Cena nebude uhradená do 3 pracovných dní od vytvorenia Objednávky, Objednávka bude zrušená. O čom bude Zákazník informovaný e-mailom na adresu uvedenú v Objednávke.

 • V Cene podľa bodu 3.2. tohto článku sú zahrnuté náklady na dopravu.
 1. Dodacia lehota
  • Tovar bude Zákazníkovi dodaný a výkony zo Služby budú Zákazníkovi poskytnuté/poskytované v lehote uvedenej v Objednávke ako „čas dodania“, ak taká nie je, v lehote uvedenej na Webovej stránke Poskytovateľa pri príslušnej Službe, spravidla do 3 pracovných dní od prevzatia Tovaru Poskytovateľom pri Službách typu štandard a do 1 pracovného dňa pri Službách typu Expres, pokiaľ Zmluva alebo príslušné podmienky pre poskytnutie konkrétnej Služby neustanovujú inak (ďalej ako „Dodacia lehota„).
  • Dodacia lehota začína plynúť najbližší pracovný deň po prevzaté Tovaru Poskytovateľom, nie však skôr ako po úplnom zaplatení Ceny.
  • V prípade, že Službu nie je možné poskytnúť v Dodacej lehote podľa Objednávky, alebo v Dodacej lehote uvedenej na Webovej stránke Poskytovateľa pri príslušnej Službe, Poskytovateľ je o tejto skutočnosti povinný Zákazníka bezodkladne informovať spolu s uvedením informácie o náhradnom termíne poskytnutia Služby, prípadne Poskytovateľ ponúkne Zákazníkovi inú Službu, t.j. ponúkne Zákazníkovi náhradné plnenie. Pokiaľ Zákazník prejaví súhlas s poskytnutím Služby v navrhovanom náhradnom termíne, je Poskytovateľ povinný poskytnúť Službu v tejto dodatočnej lehote.
  • Ak Poskytovateľ nemôže splniť Zmluvu, Poskytovateľ má právo odstúpiť od Zmluvy podľa článku 2. bod 2.9. Všeobecných obchodných podmienok.
 2. Podmienky poskytnutia Služby
  • Vyzdvihnutie Tovaru a dodanie Tovaru a k Tovaru objednanej Služby sa uskutočňuje priamo v prevádzke Poskytovateľa, alebo bude doručená na adresu Zákazníka uvedenú v objednávke v rámci obce Chorvátsky Grob časť Čierna Voda.
  • Vyzdvihnutie a doručenie Tovaru mimo obce Chorvátsky Grob časť Čierna Voda Poskytovateľom je možné za osobitnú odplatu na základe dohody zmluvných strán.
  • Poskytovateľ predpokladá, že jednotlivý kus Tovaru, na ktorom majú byť vykonané Služby má hodnotu najviac 50 Eur. V prípade, ak by hodnota tovaru bola vyššia, Zákazník bude o tom Poskytovateľa informovať v poznámke pri tvorbe Objednávky. 
 1. Reklamačný poriadok
  • Poskytovateľ je povinný zabezpečiť Zákazníkovi poskytnutie Služby špecifikovanej v Akceptácii Objednávky v súlade s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Reklamáciu, sťažnosť alebo iný podnet (ďalej ako „Reklamácia„) poskytnutej Služby je možné uskutočniť, ak bola Služba poskytnutá Zákazníkovi v rozpore so Zmluvou, Všeobecnými obchodnými podmienkami alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi.
  • Reklamáciu je nutné uplatniť u Poskytovateľa bez zbytočného odkladu odo dňa, kedy bola Služba poskytnutá, alebo mala byť poskytnutá.
  • Zákazník môže uplatniť Reklamáciu:
   • osobne v prevádzkarni Poskytovateľa, kedy osobne doručí reklamovaný Tovar s poskytnutou Službou,
   • elektronicky na adrese elektronickej pošty Poskytovateľa, kedy Zákazník zabezpečí doručenie reklamovaného Tovaru s poskytnutou Službou  do prevádzkarne Poskytovateľa,
   • písomne na adrese Poskytovateľa, kedy Zákazník zabezpečí doručenie reklamovaného Tovaru s poskytnutou Službou  do prevádzkarne Poskytovateľa.
  • K Reklamácii je potrebné priložiť Objednávku na poskytnutú Službu, opísať vadu Služby a čas jej zistenia, číslo Objednávky a ďalej uviesť pri fyzickej osobe: meno, priezvisko, bydlisko, adresu na doručovanie písomností (pre účely vybavenia reklamácie) alebo pri právnickej osobe: obchodné meno, sídlo, IČO: a adresu na doručovanie písomností (pre účely vybavenia reklamácie).
  • Spôsob vybavenia Reklamácie určí Poskytovateľ ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa uplatnenia Reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia Reklamácie sa Reklamácia vybaví bez zbytočného odkladu, v odôvodnených prípadoch možno Reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie Reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie.
  • Reklamácia sa nevzťahuje najmä na vady Tovaru s poskytnutou Službou, ktoré vzniknú zavinením Zákazníka resp. tretej osoby, a ak vada alebo poškodenie Tovaru s poskytnutou Službou vzniklo najmä: nesprávnym konaním Zákazníka resp. tretej osoby, alebo  mechanickým poškodením Tovaru s poskytnutou Službou bez pričinenia Poskytovateľa, ak vada spočíva v samotnom bežnom opotrebení Tovaru s poskytnutou Službou primerane s prihliadnutím na dobu, ktorá uplynula od prevzatia Tovaru s poskytnutou Službou, a iných príčinách na ktoré nedal dôvod Poskytovateľ. Poskytovateľ nezodpovedná ani za vady Tovaru s poskytnutou Službou, ktoré vznikli z dôvodu odstránenia piktogramov na tovare ako aj za tie, ktoré vznikli nezávisle od možností Poskytovateľa pri živelných katastrofách a/alebo v dôsledku pôsobenia vyššej moci a pod.
  • V prípade, ak Zákazník uplatnil Reklamáciu Tovaru s poskytnutou Službou, a táto bola uznaná za oprávnenú, na požiadanie dopraví Poskytovateľ Tovar s novo poskytnutou Službou Zákazníkovi na svoje vlastné náklady.
  • V prípade ak druhou zmluvnou stranou Zmluvy uzavretej s Poskytovateľ nie je spotrebiteľ v zmysle § 2 písm. a) Zákona o ochrane spotrebiteľa ale podnikateľ, zodpovednosť Poskytovateľa za vady sa riadi výhradne príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
    
 1. Vrátenie Tovaru s poskytnutou Službou – odstúpenie od Zmluvy
  • V zmysle ustanovenia § 7 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných na diaľku v platnom znení má Zákazník, ktorý je považovaný za spotrebiteľa, právo od Zmluvy odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu, do 14 dní odo dňa uzavretia Zmluvy.
  • Pri uplatnení práva Zákazníka na odstúpenie od Zmluvy podľa bodu 7.1. tohto článku, je Zákazník povinný informovať Poskytovateľa o svojom rozhodnutí odstúpiť od Zmluvy a to jednoznačným vyhlásením, napr. písomne listom zaslaným poštou na adresu prevádzky Poskytovateľa: Hornodvorská 44, Chorvátsky Grob Čierna Voda, 90025, alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od Zmluvy. Vzor formulára na odstúpenie je na konci týchto Všeobecných obchodných podmienok. Lehota na odstúpenie od Zmluvy sa považuje za zachovanú, ak Zákazník odošle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od Zmluvy Poskytovateľovi najneskôr v posledný deň lehoty podľa bodu 7.1. tohto článku.
  • V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa bodu 7.1. tohto článku budú Zákazníkovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy vrátené všetky platby, ktoré Zákazník uhradil na základe Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane prípadných nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iné náklady a poplatky. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si Zákazník zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý mu bol ponúknutý Poskytovateľom. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Zákazník, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Poskytovateľom. Úhrada týchto platieb bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký Zákazník použil pri svojej platbe, ak Zákazník výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov Zákazníkovi.
  • Poskytovateľ nie je povinný uhradiť Zákazníkovi dodatočné náklady, ak si Zákazník výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Poskytovateľom.
  • Zákazník nemôže od Zmluvy odstúpiť:
   • ak sa na základe Zmluvy má začať poskytovanie Služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy alebo ak Zákazník o poskytovanie Služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy požiada, a ak Zákazník udelí súhlas so začatím poskytovania Služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy,
   • po úplnom poskytnutí Služby, ak sa poskytovanie Služby na základe Zmluvy začalo s výslovným súhlasom Zákazníka a ak došlo k úplnému poskytnutiu Služby zo strany Poskytovateľa.
  • Zákazník uzatvorením Zmluvy vyhlasuje, že bol riadne poučený o nemožnosti odstúpenia od Zmluvy podľa bodu 7.5.1. a odovzdaním Tovaru za účelom poskytnutia objednanej Služby udeľuje Poskytovateľovi svoj súhlas so začatím poskytovania Služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy, čím Zákazník stráca po úplnom poskytnutí Služby právo na odstúpenie od Zmluvy.
  • Zákazník uzatvorením Zmluvy  vyhlasuje, že bol riadne poučený o nemožnosti odstúpenia od Zmluvy podľa bodu 7.5.2. a odovzdaním Tovaru Poskytovateľovi udeľuje svoj súhlas so začatím poskytovania Služby, čím Zákazník stráca právo na odstúpenie od Zmluvy po úplnom poskytnutí Služby, a ak došlo k poskytnutiu Služby.
  • Ak Zákazník odstúpi od Zmluvy a pred začatím poskytovania Služby udelil výslovný súhlas podľa bodu 7.5. tohto článku, Zákazník je povinný uhradiť Poskytovateľovi cenu za skutočne poskytnuté Služby do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy.
  • V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa tohto článku je Zákazník povinný najneskôr do 14 dní od odstúpenia od Zmluvy prevziať si Tovar od Poskytovateľa, ak je v čase odstúpenia od Zmluvy v dispozícii u Poskytovateľa.
  • Pri porušení podmienok pre odstúpenie od Zmluvy alebo riadneho prevzatia Tovaru po odstúpení od Zmluvy Zákazníkom, je Poskytovateľ oprávnený uplatniť si u Zákazníka náhradu škody, ktorá mu tým vznikla, a to podľa príslušných právnych predpisov.
 2. Práva a povinnosti Zákazníka a Poskytovateľa
  • Poskytovateľ je povinný:
   • odovzdať na základe Objednávky potvrdenej Akceptáciou, t.j. po uzatvorení Zmluvy Zákazníkovi Tovar s poskytnutou Službou v dohodnutom množstve, kvalite a lehote,
   • bezodkladne po uzavretí Zmluvy, najneskôr však spolu s dodaním Tovaru s poskytnutou Službou poskytnúť Zákazníkovi potvrdenie o uzavretí Zmluvy na trvanlivom nosiči. Potvrdenie musí obsahovať všetky informácie uvedené v článku 2. bod 2.1. Všeobecných obchodných podmienok, ak ich Poskytovateľ neposkytol Zákazníkovi na trvanlivom nosiči už pred uzavretím Zmluvy, ako aj potvrdenie o výslovnom súhlase Zákazníka podľa článku 7 bod 7.5. Všeobecných obchodných podmienok.
   • pravidelne informovať o aktuálnych obmedzeniach poskytovania Služby, ak takéto obmedzenia vzniknú, na Webovej stránke Poskytovateľa.
  • Poskytovateľ má právo na riadne a včasné zaplatenie Ceny od Zákazníka za dodanie Tovaru s poskytnutou Službou vopred v zmysle článku 3 bod 3.1. Všeobecných obchodných podmienok.
  • Povinnosti Zákazníka pri prevzatí Tovaru s poskytnutou Službou:
   • Zákazník je povinný Tovar s poskytnutou Službou od Poskytovateľa riadne prevziať, skontrolovať počet kusov Tovaru s poskytnutou Službou a v prípade akýchkoľvek zjavných vád tieto neodkladne, najneskôr do 24 hodín, oznámiť Poskytovateľovi. Pri prevzatí Tovaru s poskytnutou Službou podpísať preberací protokol. Podpisom preberacieho protokolu Zákazník potvrdzuje, že Tovar s poskytnutou Službou prevzal v poriadku bez vád a počet kusov odovzdaného Tovaru s poskytnutou Službou je rovný s počtom kusov Tovaru odovzdaného Poskytovateľovi. Daňový doklad slúžiaci zároveň ako dodací list odovzdaný spolu s Tovarom s poskytnutou Službou;
   • Zákazník je povinný Tovar s poskytnutou Službou prevziať od Poskytovateľa, resp. od jeho zamestnancov a/alebo pracovníkov, riadne skontrolovať a všetky nedostatky nahlásiť priamo Poskytovateľovi, resp. jeho zamestnancom a/alebo pracovníkom, a to ešte pred potvrdením prevzatia Tovaru s poskytnutou Službou. Na dodatočné nahlásenie zjavných mechanických poškodení Tovaru s poskytnutou Službou nie je možné brať ohľad a tieto nebudú Poskytovateľom uznané.
  • Zákazník je tiež povinný:
   • zaplatiť Poskytovateľovi dohodnutú Cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na vyzdvihnutie Tovaru a doručenie Tovaru s poskytnutou Službou, ak boli objednané,
   • potvrdiť v dodacom liste prevzatie Tovaru s poskytnutou Službou svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.
  • Zákazník má právo na dodanie Tovaru s poskytnutou Službou v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami.
    
 1. Záverečné ustanovenia
  • Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné odo dňa ich zverejnenia na Webovej stránke Poskytovateľa. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny Všeobecných obchodných podmienok je splnená ich umiestnením na Webovej stránke Poskytovateľa.
  • Všeobecné obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na Webovej stránke Poskytovateľa v deň odoslania Objednávky Zákazníkom Poskytovateľa. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeny Ceny uvedenej v Cenníku.
  • Odoslaním Objednávky Zákazník prehlasuje, že sa oboznámil s Cenou Služby vrátane prípadných nákladov na dopravu, dodacími podmienkami a tieto akceptuje, ďalej že sa oboznámil a súhlasí so Všeobecnými obchodnými podmienkami a Reklamačným poriadkom podľa článku 6. Všeobecných obchodných podmienok, platnými a účinnými v čase odoslania Objednávky Zákazníkom a informáciami poskytnutými na Webovej stránke Poskytovateľa pred odoslaním Objednávky, a zároveň s informáciami, ktoré mu boli zaslané po odoslaní Objednávky.
  • Zákazník odoslaním Objednávky Poskytovateľovi udeľuje Poskytovateľovi v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) svoj súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov uvedených v Objednávke, ako aj so spracovávaním iných ním poskytnutých údajov nemajúcich charakter osobných údajov, a to na účely uzavretia, realizácie a plnenia Zmluvy uzatváranej medzi Zákazníkom a Poskytovateľom podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok ako aj na účely ponúkania služieb a produktov Poskytovateľa, na účely kontaktovania a zasielania informácií Poskytovateľom Zákazníkovi o činnosti Poskytovateľa, o usporadúvaných akciách Poskytovateľa, o ponúkaných výrobkoch, službách a iných aktivitách Poskytovateľa vrátane zasielania týchto informácií Poskytovateľom Zákazníkovi aj elektronickými prostriedkami (najmä e-mail, SMS správy, telemarketing). Tento súhlas so spracovaním svojich údajov na účely uvedené v predchádzajúcej vete (vrátane kontaktovania Zákazníka Poskytovateľom a zasielania informácií Poskytovateľom Zákazník v zmysle predchádzajúcej vety) udeľuje Zákazník Poskytovateľovi na čas do odvolania tohto súhlasu Zákazníkom. Zákazník má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať ústne, alebo zaslaním písomného oznámenia o odvolaní tohto súhlasu na e-mailovú adresu Poskytovateľa alebo zaslaním tohto písomného odvolania súhlasu na adresu prevádzky Poskytovateľa: Hornodvorská 44, Chorvátsky Grob, 90025. Zákazník udeľuje súhlas dobrovoľne. Zákazník prehlasuje, že údaje uvedené v Objednávke alebo sú pravdivé. Zákazník má vo vzťahu ku svojím spracovávaným osobným údajom práva podľa § 28, § 29 a súvisiacich ustanovení Zákona o ochrane osobných údajov.
  • Poskytovateľ je viazaný svojou ponukou poskytnutia Služby od Akceptácie Objednávky alebo Poskytovateľom až do doby poskytnutia Služby Zákazníkovi, pokiaľ neustanovuje niektoré ustanovenie Všeobecných obchodných podmienok inak. Zmluva je uzatvorená na dobu určitú a to do splnenia záväzkov zmluvných strán podľa Zmluvy.
  • Zmluva uzavretá medzi Poskytovateľom a Zákazníkom a podmienky poskytovania príslušných Služieb dohodnuté odlišne od Všeobecných obchodných podmienok majú prednosť pred aplikáciou týchto Všeobecných obchodných podmienok.
  • Poskytovateľ informuje Zákazníka, ktorý je spotrebiteľom v zmysle platnej právnej úpravy, že orgánom vykonávajúcim dozor ohľadom ochrany práv spotrebiteľa je Slovenská obchodná inšpekcia.
  • Poskytovateľ sa zaväzuje Zmluvu archivovať v elektronickej forme spolu s príslušnými Všeobecnými obchodnými podmienkami po dobu 5 rokov. Takto archivovaná Zmluva nie je dostupná Zákazníkovi.